• LHSL-1
  • LHSL-2
  • LHSL-3

“YuYao Lin hui” plastmassa enjamlar zawody 2006-njy ýylda döredildi. Bu ýöriteleşdirilen gamçy howpsuzlygy kabeli, “Whiplock”, “Whipblock” ip gamçy jorap çäklendirmeleri , Geçiriji gysgyç , Şlang Hobbles , Bahar rulony lanard , Turbanyň partlama zynjyry , partlama garşy kabel , Turbadan polat ýüp , awtoulag polat sim arkan , polat sim arkan , Önümi özleşdirmek , Zynjyr ýasamak company Kompaniýanyň güýçli tehniki güýji bolan hünärmen dizaýn topary we ökde operatorlary bar. Önümler ýurduň ähli welaýatlarynda we şäherlerinde gowy satylýar we belli kärhanalary uzak möhletleýin üpjün edijilerdir.

Täze gelenler

gamçy

Whipchek - howpsuzlyk çyzgylary polo positiveitel ygtybarly - şlang birikmeleriniň goragçysy. Bu güýçli polat simler, birikdirme ýa-da gysgyç enjamy tötänleýin bölünen ýagdaýynda şlang gamçysynyň öňüni alýar.

Turba gysgyçlary

Ahyrky şlang gamçysyndan goranmagyň bir çözgüdi, şlangy saklamak ulgamyny ulanmakdyr. Şlangy saklaýyş ulgamlary, şlangyň ýerleşdirilmeginden aýrylan ýagdaýynda basyşly şlangyň urulmagynyň öňüni almak üçin niýetlenendir.

Kabel tutawaçlary

Hosehli şlanglary, armaturlary we howpsuzlyk enjamlarynyň aýratyn talaplar üçin bahalandyrylandygyny tassyklaň we ähli işleriň kadalydygyna göz ýetiriň.

Şlang Hobbles

Şlang Hobbles, şeýle hem turba gysgyçlary, şlang birikmesi kesilmedik ýagdaýynda heläkçiligiň öňüni almak üçin aýlanýan we beýleki ýokary basyşly şlanglary goramak üçin ulanylýar.

Bahar rulony

Ajaýyp poslama garşylygy bolan we dürli balykçylyk amallary üçin amatly ýokary derejeli poliuretandan we polat simden ýasalýar.

Polat sim ýüpini sazlaň

Sürüji ulagyň yzky böleginde we çekilen ulagyň öňünde tirkeg çeňňeklerini tapyň. Köp tirkeg çeňňekleri bamperiň aşaky böleginde ýerleşýär we adatça ulagyň gollanmasynda anyk bellik edilýär.

Amazon gyzgyn satuw

Aýaklaryň howpsuzlygy kemerleriniň ýerüsti klipi, “Breakaway Switch Breakaway Trailer” kabeli, ostitirilen kabel, “Rv” poslamaýan polat bahary, spiral sim uzaldyldy

Önümler

Önümler ýurduň ähli welaýatlarynda we şäherlerinde gowy satylýar we belli kärhanalary uzak möhletleýin üpjün edijilerdir.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Häzirki wagtda zawodymyzda 10 işgäri bar, meýdany takmynan 1000 kub metr bolup, ol turba ekstruziýasy we sim çyzgy ussahanasy, gurnama we konfigurasiýa ussahanasy, ýüp kesmek ussahanasy we alýumin ýeňli ekstruziýa ussahanasyna bölünýär. Enjamda 6 sany turba ekstruding maşynlary, 2 sim iýmitlendiriji maşyn, 3 sany ýüp kesiji maşyn, 4 sany gidrawlik möhürleýji enjam we 2 sany gaplaýyş enjamy bar. Sim ýüpüni sazlamak üçin ähli talaplaryňyza laýyk bolup biler.

Aýratynlyk önümleri