Şlang şüweleňleri Gyzyl demir çekijiler

Gysga düşündiriş:

Şlang Hobbles, şeýle hem turba gysgyçlary, şlang birikmesi kesilmedik ýagdaýynda heläkçiligiň öňüni almak üçin aýlanýan we beýleki ýokary basyşly şlanglary goramak üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şlang Hobbles, şeýle hem turba gysgyçlary, şlang birikmesi kesilmedik ýagdaýynda heläkçiligiň öňüni almak üçin aýlanýan we beýleki ýokary basyşly şlanglary goramak üçin ulanylýar.

Gamçy joraplary, gamçy duralgalary, kabel çokerleri, neýlon çokerleri we şlang şüweleňleri ýaly şlang howpsuzlygy önümlerini turba gysgyçlary diýip hem biliň.

API ülňüleri, aýlanýan şlangyň howpsuzlyk gysgyçlary üçin iň az 16,000 funt güýji talap edýär.
Howpsuzlygymyzda giňişleýin synag - berk API standartlaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin hobble ulgamlar.

Turbanyň gysgyçlarynyň giň gerimi
Biziň şlang şüweleňlerimiz hem ýokary basyşly, hem pes basyşly programmalar üçin bir we goşa boltda hödürlenýär. Uzak ömür boýalýar we örtülýär we bazardaky ähli şlanglaryň köpüsine laýyk diýen ýaly ululykda ýasalýar. Esasy şlang öndürijileriniň köpüsine gysgyçlar berýäris, şonuň üçin Geýts, NRP Jones, Goodyear we beýleki şlang markalary ýaly köp sanly şlangyň OD ululygy bilen, has kiçi gidrawliki şlanglar we köp markanyň pes basyşly senagat şlangy bilen aç-açan bolýarys. Alga Gomma, Texcel Kauçuk we başgalar ýaly.

HOS KLAMP / HOBBLE Opsiýalary
CHINA şlang gysgyçlarymyzda öndürilen, köp sanly şlang görnüşlerine laýyk saýlamak üçin dürli-dürli bolýar. Şlangy gowy ýerleşdirmek üçin işleýän şlang OD-ni bilmek möhümdir. Gysgyçlar şlangdan, şlangdan ýa-da gözüňi açmak üçin şlangdan ýa-da başga bir aýratyn opsiýalardan we konfigurasiýalardan peýdalanýar.

HOWPSUZ-HOBBLE: Şlang Hobble
Şlang şkaflary, şlangy saklaýan howpsuzlyk ýeňlerini oturtmak üçin ulanylýar. Şlang ýa-da gaty diwar turbalarynda ulanylyp bilner we birikdirilmedik ýagdaýynda şlang gamçysynyň mümkinçiligini azaldyp bolar. Lagerleriň programmanyň agramy we güýji üçin bahalandyrylandygyna göz ýetiriň, gurmak görkezmelerine eýeriň. Goýmak / ýygnamakdan ozal şlangyň üstünde howpsuzlyk ýeňini gurmaly.

HTYRUR (1)

HTYRUR (2)

khg

HTYRUR (4)

HTYRUR (3)

3000 psi basyşda ýokary basyşly ýokary hereketlendiriji aýlaw şlangy ýaryldy. Şlang gaty pola ýykyldy we gödek ýykyldy. Bu waka çynlakaý bolup bilse-de, oňa agyr ýaralanmady.

Muňa näme sebäp boldy:Şlang 5000 psi iş basyşy üçin baha berildi. Bu wakadan soň geçirilen gözleg, howpsuzlyk berkitmeleriniň “Howpsuzlyk gysgyjy şu ýerde” diýen bellikli sary bellik zolaklarynyň töwereginde dogry ýerleşdirilmändigini ýüze çykardy. Munuň ýerine gysgyçlar, şlangyň diametri has uly bolan gysylan birleşige has ýakyn ýerleşdirildi.

Bu ýagdaýda şlang ahyrky ferruldan çykanda ýaryldy. Howpsuzlyk gysgyjy nädogry ýagdaýda bolansoň, şondan doly geçýän şlangy dogry saklamady. Mundan başga-da, gorag gysgyçlarynyň ferrolyň aşagyndaky şlangyň kiçi diametrini tutup bilmejekdigi anyklandy.

Iň soňky ulanyjynyň göwnejaý ulgamlary dogry ýerleşdirmegi we ýerleşdirmegi ätiýaçlandyrmak.

1-nji ädim - Şlangyň diametrini ölçäň.

2-nji ädim - Hobble gysgyjynyň dogry ululygyna göz ýetiriň.

3-nji ädim - “Hobble Clamp” gurmak üçin şlangdan degişli ýer tapyň. Şlangyň gysylan ýerinden takmynan 12 ”bellik edilmelidir.

4-nji ädim - “Hobble gysgyç” guruň, gysgyçlar şlang bilen berk ýapylýança boltlary takmynan 60 fut funt bilen gysyň.

5-nji ädim - Hobble gysgyjyna kabeli ýa-da zynjyry dakyň, soňra kabeliň ýa-da zynjyryň beýleki ujuny degişli labyr nokadyna dakyň.
Picture 2


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler