Eyeke gözüň gapdal görnüşi kabel tutawaçlary

Gysga düşündiriş:

Gamçy duralgalary ýokary basyşly şlanglary saklamagyň ajaýyp usulydyr. “Whip Stops” özboluşly dizaýna eýe bolup, şowsuzlyk wagtynda ýokary basyşly şlangyň hakyky we öňünden aýdyp bolmajak urulmagynyň öňüni alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

P / N. HOS OD {INCHES} HOSE OD MM Maks OD GRIP LENGTH Gözüň uzynlygy Jemi uzynlyk Oýunlaryň sany GÖRNÜŞ agramy Ortaça BREAKING Güýç
3/8 " 5/16 "- 1/2" 8-14 MM .70 " 12.5 4 16.5 8X3 1/4 LB 4200LBS
1/2 " 1/2 "- 3/4" 14-20 MM .85 " 18 4.5 22.5 8X3 1/4 LB 4200LBS
7/8 " 3/4 "- 1.1 / 8" 20-30 MM 1.4 " 20 6 26 12X2 3/4 LB 6200LBS
1 " 1.1 / 8 "- 1.1 / 2" 30-40 MM 2 " 27 8 35 12X2 1 LB 12000 litr
1.1 / 4 " 1.1 / 2 "- 1.7 / 8" 40-50 MM 2.5 " 32 8 40 12X2 1.1 / 4 LB 12000 litr
1.1 / 2 " 1.7 / 8 "- 2.3 / 8" 50-60 MM 3 " 41 11 52 12X2 2.1 / 4 LBS 17000 litr
2 " 2.3 / 8 "- 2.3 / 4" 60-70 MM 3 " 43 11 54 12X2 2.1 / 2 LBS 17000 litr
2.1 / 2 " 2.3 / 4 "- 3.3 / 8" 70-85 MM 3.75 " 43 13 56 12X2 5.1 / 4 LBS 17000 litr
3 " 3.3 / 8 "- 3.7 / 8" 85-100 MM 4 " 58 17 75 12X2 5.1 / 4 LBS 26000LBS
4 " 4.3 / 4 "- 5.1 / 2" 120-140 MM 6.25 " 71 19 90 16X2 7.1 / 2 LBS 30000LBS
6 " 5.1 / 2 "- 7" 140-180 MM 8 " 79 19 98 16X2 8 LBS 30000LBS

Cableörite işlenip düzülen örülen kabel bar, bu näsazlyk wagtynda kabeli şlangyň üstünde gysmaga mümkinçilik berýär. WHIP CHECK ýa-da polat Hobble gysgyçdan tapawutlylykda, WHIP STOP hasam güýçlenmegini dowam etdirer. Iki aýakly labyr nokatlary, işgärleriň ýokary basyşly programmalaryň ýanynda işleýän ýerinde WHIP STOP-y gaty islenýän edip, şlangyň bir gapdala urmagynyň öňüni alýar.
Gamçy jorabynyň özboluşly dizaýny bar, şowsuzlyk wagtynda ýokary basyşly şlangyň hakyky we öňünden aýdyp bolmajak urulmagynyň öňüni alýar. Bu täze dizaýnlaryň aňyrsynda hakyky zehin, şlangyň ýarylan şlangyny basyp ýatyrýanlygy sebäpli, şlangyň uly meýdanyna gysylýan we berkidilen dokalan polatdyr.

Gamçy joraplary ulanmak:
Bular iň oňat ýokary basyşly şlang çäklendirmeleri, sebäbi jorap stilindäki örülen polatdan ýasalan şlang has uly ýerden has ygtybarlydyr. Geýmek we ýyrtylmak, adatça döwülmegine sebäp bolup bilýän ýeriň golaýynda ýüze çykýar. Örülen polat şlangyň aşagynda könelmeginiň öňüni alyp biler. Bu joraplar diňe bir howa şlanglary üçin däl, eýsem howa, suw, gidrawlik, palçyk we ş.m. ýaly ýokary basyşly şlanglary ulanmak üçin hem amatlydyr.

Whip sock4_640

Whip sock1_640

Whip sock2_640

Whip Sock3_640

Safety-Hose-product-2-lg

Safety-Hose-product-4

Hose-to-Hose-Whip-Stop

Safety-Hose-product-1-lg

“Whip Stop” şlangynyň howpsuzlygyny saklamak ulgamy, ýokary basyşly şlangyň näsazlygy sebäpli dörän şikes töwekgelçiligini ep-esli azaltmak üçin döredildi.
Pressureokary basyşly şlangyň näsazlygy sebäpli ýüze çykan güýç ululygy agyr şikeslere sebäp bolup biler we çalt saklamak kyn we howply bolup biler. Mundan başga-da, dökülmeler we enjamlaryň zaýalanmagy gaty arassalanmagyna we iş wagtynyň azalmagyna sebäp bolup biler. Gamçy saklaýjy şlangyň howpsuzlygyny saklaýyş ulgamy, gamçy joraby diýlip hem atlandyrylýar, operator şlangyň basyşyny ygtybarly ýok edip bilýänçä, şlangy gözegçilikde saklar.
Gysga uzynlykdaky şlang gurnamalary üçin iki gapdalyndaky goşa gulak aýlawlary bar. Hususy uzynlyklar, takyk şlang talaplaryny kanagatlandyrmak üçin düzülip bilner.
Gamçyny saklamak ulgamynyň doly ygtybarlydygyna göz ýetirmek üçin, gysgyç gysgyçly turbanyň, çarçuwanyň ýa-da enjamyň hem şlangyňyzyň näsazlygynyň sebäp bolup biljek iň ýokary güýjüne garşy durmaga ukyplydygyna göz ýetiriň.
Gamçy duralgasynyň soňy şlang bilen gabat gelýän öz-özüni birleşdirýän ýa-da rezinlenen lentany ulanmak, şlangyň daşky diametri kabul ederlikli aralykda bolsa, has ýumşak bolsa maslahat berilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler