mis gyrymsy bilen gamçy barlaň

Gysga düşündiriş:

Whipcheck - howpsuzlyk çyzgylary polo positiveitel ygtybarly - şlang birikmeleriniň goragçysy. Bu güýçli polat simler, birikdirme ýa-da gysgyç enjamy tötänleýin bölünen ýagdaýynda şlang gamçysynyň öňüni alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

gamçy - howpsuzlyk çyzgylary polo positiveitel seýfdir - şlang birikmelerini goraň. Bu güýçli polat simler, birikdirme ýa-da gysgyç enjamy tötänleýin bölünen ýagdaýynda şlang gamçysynyň öňüni alýar. “Gamçy” şlang üçin garaşsyz howpsuzlygy üpjün etmek üçin şlang armaturalaryna baryp ýetýär. Kabeldäki bahar ýüklenen aýlawlar, görkezilişi ýaly, şlangy berk tutmak üçin birikdirmeleriň üstünden aňsatlyk bilen açylýar. Birnäçe ýyllap hyzmat etmek bilen düýpli synagdan geçirildi.
LH tarapyndan öndürilen dürli ölçegli gamçylar bar. Önümçilik prosesinde ulanylýan ähli materiallar SABS & ISO ülňülerine laýyk gelýär, materiallar kabel, ferrules ect.

4 copper bush (2)

4 copper bush (3)

4 copper bush (1)

Şlang nähili işleýär?
Bilgeşleýin aýralyk ýüze çykanda, gysylan howa ýa-da şlangda suwuklygyň döremegi sebäpli bolýar. Bu ýagdaý ýüze çykanda, gurlan basyş sebäpli şlang gaharly gamçylanar. Enjamlary ulanmak arkaly şlangy gamçylamak bolmaz - güýçli galvanizli poslamaýan polat kabeli, şlangy ygtybarly we pugta gysýan, ýeňil ýüklenen pru springina aýlawlaryndan gamçynyň öňüni almaga kömek edýär.

Whipcheck haçan ulanmaly?
A şlang ýa-da içinden geçýän suwuklygy gysýan şlang ýa-da beýleki ýokary basyşly amal bilen ulanylyp bilner. Olary kömür gazmak, bagbançylyk we baha kesmek ýaly programmalarda tapyp bilersiňiz.

Ölçeg aýratynlyklary :

önümiň ady ululygy Material Sim ýüpüniň diametri (mm) Umumy uzynlygy (mm) Baharyň uzynlygyMM) Baharyň daşky diametri (mm) Baharyň galyňlygy (mm) Turbanyň diametri laýyk gelýär Weýran ediji güýç (KG)
gamçy 3/16 "* 28" Galvanizli uglerod polat 5 710 240 18 2.0 1/2 ”-2” 1400

Önümiň gurluşygy we synag
3/16 "* 28", 5 mm galvanizli polat sim ýüpünden 1,5 tonna howpsuz ölü ýüküne çenli öndürilýär.

Howpsuzlyk kabelleri iki kabel diametrinde we birnäçe dürli konfigurasiýada bar. ýapyk ýa-da kritiki gurşawda kompressor şlanglary üçin goşmaça howpsuzlyk teklip ediň.

 Ulanylyşy
Gamçy barlamak howpsuzlygy kabeli, şlanglar ýa-da birikdirijiler saklap bilmese, şlang birikmeleriniň çişmeginiň öňüni almak üçin ýörite döredildi. Şowsuzlyk, adatça ýokary basyş bilen ýüze çykýar we şlanglary ýa-da enjamlary güýçli sarsdyrar, bu adamlara ýa-da ýakyn birikdirme we enjamlara agyr şikes ýetirip biler.

1115 (1)

1115 (2)

1115 (3)

1115 (4)

 Bukja

uyt (3)

uyt (4)

uyt (2)

uyt (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler