Tool Whipchecks howa şlangynyň howpsuzlygy

Gysga düşündiriş:

Whipcheck - howpsuzlyk çyzgylary polo positiveitel ygtybarly - şlang birikmeleriniň goragçysy. Bu güýçli polat simler, birikdirme ýa-da gysgyç enjamy tötänleýin bölünen ýagdaýynda şlang gamçysynyň öňüni alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Whipcheck howpsuzlyk kabelleri, birikdirme şlangdan çyksa, şlangyň “gamçylanmagynyň” öňüni almak üçin howa kompressor şlanglarynda köp ýyl bäri ulanylýar.
“Whipcheck” howpsuzlyk kabellerini dogry ýerleşdirmek, olaryň işlemegi üçin möhümdir. Aýlaw uçlary mümkin boldugyça şlangdan aşakda ýerleşdirilmelidir. “Hose to Hose” görnüşi bilen, “Whipcheck” -iň merkezindäki ferrula iki şlangyň arasyndaky bogun bilen bir ýerde ýerleşmeli.
Gurluşygyň adaty materiallary galvanizli polat simler, örtülen polat çeşmeler we alýumin zynjyrlarydyr. Şeýle-de bolsa, “Whipcheck” poslamaýan polatdan we deňiz üçin mis ferrullardan we polat simleriň döremek howpy kabul edip bolmaýan goşundylardan başga-da dürli stilde bar.

Hose to Tool Whipchecks (1)

Hose to Tool Whipchecks (2)

Şeýle hem, 8 "nb şlang üçin uly gamçy barlaýarys.
Şeýle hem, köp mukdarda zerur bolsa, müşderiniň spesifikasiýasyna düzülen standart däl wersiýalary hödürläp bileris.
Şlangyň howpsuzlygy gamçy barlaglary, howa şlangynyň howpsuzlygynda ygtybarly pudak standartydyr. 4 sazlanyp bilinýän ululyk we iki dürli ahyrky stil bilen, howa şlangynyň konfigurasiýasyna laýyk kabeliň bardygyna göz ýetiriň. Bahar aýlawynyň uçlary dürli şlang diametrlerine siňdirmek üçin sazlanýar.
Şlangyň howpsuzlygy gamçyny barlamak kabelleri, şlang gamçysynyň bolup biljek howplaryny azaltmak, operatorlara we tomaşaçylara howp salmak we enjamlara bolup biljek zyýany azaltmak üçin OSHA we MSHA talaplaryna laýyk gelýär.
Howpsuzlyk barlaglary, howpsuzlygy kepillendirmek üçin doly uzaldylan ýerde (ýalňyşlyk ýok) gurulmalydyr.
Whip Check Cables 200 PSI howa hyzmaty üçin bahalandyrylýar. Has ýokary basyş gurnamalary üçin neýlon şlang çäklendirmelerimizi, şlang kabellerini we şlang gamçyny saklaýyş ulgamlarymyza serediň.
Gamçy barlaglary, neýlon şlang şkaflary, kabel şlang şkaflary, gamçy duralgalary, turbalar, gyzyl demir çukurlar, gyzyl demir gysgyçlar, kabel şlang şlangy, şlang şlanglary, howpsuzlyk berkitmeleri, nebit ýatagy şlang turbalary çäklendirmeleri, 1502 turba çäklendirmeleri, 1502 Frac demir howpsuzlygy çäklendirmeleri, aýlawly şlang gysgyçlary, turbalaryň howpsuzlyk gysgyçlary, akymyň yzyna turba çäklendirmeleri, dört bolt turba gysgyçlary, buraw desgasy, nebit ýatagy turbalary

Ölçeg aýratynlyklary :

önümiň ady ululygy Material Sim ýüpüniň diametri (mm) Umumy uzynlygy (mm) Baharyň uzynlygyMM) Baharyň daşky diametri (mm) Baharyň galyňlygy (mm) Turbanyň diametri laýyk gelýär Weýran ediji güýç (KG)
gamçy 3/8 "* 44" Galvanizli uglerod polat 10 1110 310 25 2.0 4 ” 3300

Önümiň gurluşygy we synag
3/8 "* 44 , Olar 3 mm galvanizli polat simden öndürilýär. 600 kg agyr ölüli işlemek üçin niýetlenendir.

LH Howpsuzlygy - “Whip Checks” diýlip atlandyrylýan kabel şlangy çäklendirmeleri hem saklanýar. Gamçylary diňe 200 PSI-den köp bolmadyk howa howa gämilerinde ulanmagy maslahat berýäris. Islendik başga ulanmak öz töwekgelçiligiňizdir.

 Ulanylyşy
Gamçy barlamak howpsuzlygy kabeli, şlanglar ýa-da birikdirijiler saklap bilmese, şlang birikmeleriniň çişmeginiň öňüni almak üçin ýörite döredildi. Şowsuzlyk, adatça ýokary basyş bilen ýüze çykýar we şlanglary ýa-da enjamlary güýçli sarsdyrar, bu adamlara ýa-da ýakyn birikdirme we enjamlara agyr şikes ýetirip biler.

1115 (1)

1115 (2)

1115 (3)

1115 (4)

 Bukja

uyt (3)

uyt (4)

uyt (2)

uyt (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler