pressureokary basyşly gidrawlik şlangyň töwereginde işleýän aýrylýan gysgyç

Gysga düşündiriş:

Gidrawlik ulgamlaryň üstünde uzak wagtlap işlän bolsaňyz, gidrawlik şlangyň näsazlygyny gördüňiz. Şowsuzlygyň hereket edýän bölegi bilen şlangyň sokulmagy ýa-da şlangyň ýerlikli urmagy sebäpli ýüze çykýarmy, netijeleri diňe uly bulaşyklyk we gidrawliki ýagyň ýitmegi bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gidrawlik ulgamlaryň üstünde uzak wagtlap işlän bolsaňyz, gidrawlik şlangyň näsazlygyny gördüňiz. Şowsuzlygyň hereket edýän bölegi bilen şlangyň sokulmagy ýa-da şlangyň ýerlikli urmagy sebäpli ýüze çykýarmy, netijeleri diňe uly bulaşyklyk we gidrawliki ýagyň ýitmegi bolup biler. Şeýle netijeleriň biri hem şlang gamçy.

Şlangyň gamçysynyň öňüni alyş ulgamy guruldy. Şlangy gurnamak amatly ýere doly şowsuz bolanda, şlangdaky basyş onuň töweregine zyňylmagyna sebäp bolýar. Gidrawlik ulgamlarynyň beýleki böleklerine zarba urup, zeper ýetirip biler we işgärlere şikes ýetirip biler.

Ahyrky şlang gamçysyndan goranmagyň bir çözgüdi, şlangy saklamak ulgamyny ulanmakdyr. Şlangy saklaýyş ulgamlary, şlangyň ýerleşdirilmeginden aýrylan ýagdaýynda basyşly şlangyň urulmagynyň öňüni almak üçin niýetlenendir. Goşmaça howpsuzlyk derejesini üpjün edýärler we ýakyn ýerdäki enjamlara zeper ýetmeginiň ýa-da şowsuz şlangyň golaýyndaky operatorlara zeper ýetmeginiň öňüni almaga kömek edýär, basyşly şlangyň armaturadan aýrylandan soň syýahat aralygyny çäklendirýär.

vytryt

mhgjiyt

nbiyui

Ulgam iki bölekden, şlang ýakasyndan we kabel gurnamasyndan ybarat. Şlangyň ýakasy şlangyň daşky diametri esasynda we kabel gurnamasy şlang birikmesiniň görnüşine görä saýlanýar.

Şlang gamçysynyň öňüni alyş ulgamlaryndan biri, şlang gamçysynyň öňüni alyş ulgamy iki görnüşli kabel gurnamalary öndürilýär - biri flanes görnüşli birikmeler üçin, beýlekisi port adapterleri üçin.
gamçy joraplary, gamçy duralgalary, kabel çokerleri, neýlon çokerleri we şlang şüweleňleri ýaly şlang howpsuzlygy önümlerini turba gysgyçlary diýip hem bilýärler.

HOS KLAMP / HOBBLE Opsiýalary
CHINA şlang gysgyçlarymyzda öndürilen, köp sanly şlang görnüşlerine laýyk saýlamak üçin dürli-dürli bolýar. Şlangy gowy ýerleşdirmek üçin işleýän şlang OD-ni bilmek möhümdir. Gysgyçlar şlangdan, şlangdan ýa-da gözüňi açmak üçin şlangdan ýa-da başga bir aýratyn opsiýalardan we konfigurasiýalardan peýdalanýar.

HOWPSUZ-HOBBLE: Şlang Hobble
Şlang şkaflary, şlangy saklaýan howpsuzlyk ýeňlerini oturtmak üçin ulanylýar. Şlang ýa-da gaty diwar turbalarynda ulanylyp bilner we birikdirilmedik ýagdaýynda şlang gamçysynyň mümkinçiligini azaldyp bolar. Lagerleriň programmanyň agramy we güýji üçin bahalandyrylandygyna göz ýetiriň, gurmak görkezmelerine eýeriň. Goýmak / ýygnamakdan ozal şlangyň üstünde howpsuzlyk ýeňini gurmaly.

1568031823

pipe (1)

pipe (2)
pipe (3)

Ulanylyşy
slide-04
slide-05

slide-02
slide-03


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler