Poslamaýan Polat304and316 Whipcheck howpsuzlygy

Gysga düşündiriş:

Whipcheck - howpsuzlyk çyzgylary polo positiveitel ygtybarly - şlang birikmeleriniň goragçysy. Bu güýçli polat simler, birikdirme ýa-da gysgyç enjamy tötänleýin bölünen ýagdaýynda şlang gamçysynyň öňüni alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

gamçynyň howpsuzlygy polýuslary polo positiveitel seýfdir - şlang birikmelerini goraň. Bu güýçli polat simler, birikdirme ýa-da gysgyç enjamy tötänleýin bölünen ýagdaýynda şlang gamçysynyň öňüni alýar. Şlang üçin garaşsyz howpsuzlygy üpjün etmek üçin şlang armaturalaryna ýetýär. Kabeldäki bahar ýüklenen aýlawlar, görkezilişi ýaly, şlangy berk tutmak üçin birikdirmeleriň üstünden aňsatlyk bilen açylýar. Birnäçe ýyllap hyzmat etmek bilen düýpli synagdan geçirildi.

Şlang ýa-da birikdirme näsazlygy sebäpli ýüze çykan şikesleriň ýa-da heläkçilikleriň öňüni almak üçin niýetlenendir. Şlang üçin garaşma howpsuzlygyny üpjün etmek üçin, gamçy şlang armaturalaryna uzalýar. Şlang gamçysyna garşy howpsuzlygy üpjün etmek üçin pru springini yza çekiň we birikmezden ozal her şlangyň üstündäki aýlawlary süýşüriň.

3Stainless Steel304and316 (2)

3Stainless Steel304and316 (3)

3Stainless Steel304and316 (1)

Şlangymyz, müşderilerimizi göz öňünde tutup dizaýn edildi we döredildi, şlang çyzygynyň bilgeşleýin aýrylyp, şlang gamçysyna sebäp bolup biljek hadysalaryň öňüni almaga mümkinçilik berýär.

Aýratynlyklary we peýdalary
Şlang gamçysynyň öňüni almak üçin täsirli gorag
Şlang-şlang birikmelerinde we şlangy kompressor gurnamalarynda ulanmak üçin amatly
Çeýe, galvanizli, köp ugurly simden öndürilýär

Ölçeg aýratynlyklary :

önümiň ady ululygy Material Sim ýüpüniň diametri (mm) Umumy uzynlygy (mm) Baharyň uzynlygyMM) Baharyň daşky diametri (mm) Baharyň galyňlygy (mm) Turbanyň diametri laýyk gelýär Weýran ediji güýç (KG)
gamçy 1/4 "* 38" Galvanizli uglerod polat 6 970 350 18 2.0 1 1/2 ”-3” 2200

Önümiň gurluşygy we synag
1/4 "* 38", 6 mm galvanizli polat simden 2 tonna howpsuz ölü ýüküne çenli öndürilýär.

LH Howpsuzlygy - “Whip Checks” diýlip atlandyrylýan kabel şlangy çäklendirmeleri hem saklanýar. Gamçylary diňe 200 PSI-den köp bolmadyk howa howa gämilerinde ulanmagy maslahat berýäris. Islendik başga ulanmak öz töwekgelçiligiňizdir.

 Ulanylyşy
Gamçy barlamak howpsuzlygy kabeli, şlanglar ýa-da birikdirijiler saklap bilmese, şlang birikmeleriniň çişmeginiň öňüni almak üçin ýörite döredildi. Şowsuzlyk, adatça ýokary basyş bilen ýüze çykýar we şlanglary ýa-da enjamlary güýçli sarsdyrar, bu adamlara ýa-da ýakyn birikdirme we enjamlara agyr şikes ýetirip biler.

1115 (1)

1115 (2)

1115 (3)

1115 (4)

 Bukja

uyt (3)

uyt (4)

uyt (2)

uyt (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler