Partlama garşy zynjyrly gamçy, şlang kabeli çoker

Gysga düşündiriş:

Whipcheck - howpsuzlyk çyzgylary polo positiveitel ygtybarly - şlang birikmeleriniň goragçysy. Bu güýçli polat simler, birikdirme ýa-da gysgyç enjamy tötänleýin bölünen ýagdaýynda şlang gamçysynyň öňüni alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

gamçy - howpsuzlyk çyzgylary polo positiveitel seýfdir - şlang birikmelerini goraň. Bu güýçli polat simler, birikdirme ýa-da gysgyç enjamy tötänleýin bölünen ýagdaýynda şlang gamçysynyň öňüni alýar. “Gamçy” şlang üçin garaşsyz howpsuzlygy üpjün etmek üçin şlang armaturalaryna baryp ýetýär. Kabeldäki bahar ýüklenen aýlawlar, görkezilişi ýaly, şlangy berk tutmak üçin birikdirmeleriň üstünden aňsatlyk bilen açylýar. Birnäçe ýyllap hyzmat etmek bilen düýpli synagdan geçirildi.
LH tarapyndan öndürilen dürli ölçegli gamçylar bar. Önümçilik prosesinde ulanylýan ähli materiallar SABS & ISO ülňülerine laýyk gelýär, materiallar kabel, ferrules ect.

Whipchecks şlang ýa-da birikdirme näsazlygy sebäpli ýüze çykan şikesleriň ýa-da heläkçilikleriň öňüni almaga kömek edýär. Şlang üçin garaşma howpsuzlygyny üpjün etmek üçin, gamçy şlang armaturalaryna uzalýar. Hoseönekeý pru springini yza çekiň we şlang gamçysyna garşy howpsuzlygy üpjün etmek üçin birikmezden ozal her şlangyň üstündäki aýlawlary süýşüriň.

4

5 whipcheck Hose Cable Choker (1)

5 whipcheck Hose Cable Choker (6)

Material: Uglerod polat galvanizli, poslamaýan polat.
Operatorlaryň we iş ýerleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin şlangyň howpsuzlygy gamçy barlagy, 1/2 dýuýmdan ýokary basyşly şlang programmalarynda maslahat berilýär. Şlang ýa-da birikdirme näsazlygy sebäpli çynlakaý şikes ýetmeginiň öňüni almak üçin, her şlang birikmesine we enjamlardan / howa çeşmesinden şlanga çenli gamçy barlaň. Bahar ýüklenen aýlawlar birikdirmeleriň üstünden süýşmek we şlangy berk saklamak üçin aňsatlyk bilen sazlanýar. Gamçy tutýanlar ýa-da şlangdan ýasalan simler diýlip hem atlandyrylýan bu kabeller, pnewmatiki üpjünçilik şlangynyň ähli goşundylary üçin zerurlykdyr.
Howpsuzlyk barlaglary, howpsuzlygy kepillendirmek üçin doly uzaldylan ýerde (ýalňyşlyk ýok) gurulmalydyr.
Şlangyň howpsuzlygy gamçy barlaglary, pnewmatik barlag klapanlary we howpsuzlyk klipleri bilen bilelikde, pnewmatik şlang ulgamy üçin aýrylmaz önümlerdir. Könelen komponentleri yzygiderli barlamak we çalyşmak, howpsuz ulgamy we iş ýerini saklamak üçin hem zerurdyr. Şowsuzlyk ýüze çyksa, mydama gamçy barlaglaryny çalşyň, sebäbi bu kabele we birikmelere zeper ýetirip biler.

Ölçeg aýratynlyklary :

önümiň ady ululygy Material Sim ýüpüniň diametri (mm) Umumy uzynlygy (mm) Baharyň uzynlygyMM) Baharyň daşky diametri (mm) Baharyň galyňlygy (mm) Turbanyň diametri laýyk gelýär Weýran ediji güýç (KG)
gamçy 1/8 "* 20 1/4" Galvanizli uglerod polat 3 510 180 12 1.2 1/2 "-1 1/4" 700

Önümiň gurluşygy we synag
1/8 “* 20 1/4” , Olar 3 mm galvanizli polat simden öndürilýär. 600 kg agyrlykdaky agyr ýük götermek üçin niýetlenendir.

LH Howpsuzlygy - “Whip Checks” diýlip atlandyrylýan kabel şlangy çäklendirmeleri hem saklanýar. Gamçylary diňe 200 PSI-den köp bolmadyk howa howa gämilerinde ulanmagy maslahat berýäris. Islendik başga ulanmak öz töwekgelçiligiňizdir.

 Ulanylyşy
Gamçy barlamak howpsuzlygy kabeli, şlanglar ýa-da birikdirijiler saklap bilmese, şlang birikmeleriniň çişmeginiň öňüni almak üçin ýörite döredildi. Şowsuzlyk, adatça ýokary basyş bilen ýüze çykýar we şlanglary ýa-da enjamlary güýçli sarsdyrar, bu adamlara ýa-da ýakyn birikdirme we enjamlara agyr şikes ýetirip biler.

1115 (1)

1115 (2)

1115 (3)

1115 (4)

 Bukja

uyt (3)

uyt (4)

uyt (2)

uyt (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler