Klipler bilen sim ýüp Howpsuzlygy goraýyş sim ýüpi

Gysga düşündiriş:

Sim ýüpüniň diametri, ähli eşikleri öz içine alýan tegelegiň diametri. Sim ýüpüni ölçäniňizde, täjiň daşky çäklerinden iň iki aralygy iki aralyk çyzykdan almak möhümdir. Jülgeleriň üstünden geçirilen ölçeg, pes okalmagyna sebäp bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Diametri 0,6-11 mm simli ýüp
Gurluşyk 1 * 7,7X7,7 * 19,1 * 19 we ş.m.
Material Galvanizli, poslamaýan polat
MOQ 100 sany
Örtük materialy PVC, PU, ​​neýlon, PE. örtük, köp ulanylanda ýygnagyň ömrüni ep-esli uzaldyp biler
Örtük reňki Gyzyl / Sary / Gyrmyzy / Pyrtykal / Floresan gülgüne / Gara we ş.m. Emma aç-açan örtük iň meşhurdyr
Uzynlyk Talap boýunça
Gurluşyň ahyrky bölekleri Şol sanda göz boltlary, baglanyşyklar, çeşmeler, çeňňekler, tüýdükler, gysgyçlar, duralgalar, top, top çeňňekleri, ýeň, möhürlenen göz, tutawaçlar, düwme gaýyş çeňňekleri, gaýyş gözleri we sapak taýaklary .Biziň ýaly enjamlar bar.
Gurşun wagty Stocketerlik material bar bolsa 7 gün
Mysal Mugt nusga, bar bolan ölçeglerimiz bilen deň bolsa, tygşytly çözgüt tapmak üçin meniň bilen habarlaşyň.
Arza 1.Basylan polat sim ýüpi iň ýokary hilli polat sim ýüpi bilen ýasalýar we iň ussat enjamlar we tehnika bilen öndürilýär 2. lifteňil götermegi amala aşyryň. Ygtybarly we ulanylýan göteriji gurallar. Aýratynlyklary bilen:, okary, ýokary temperatura we aşgazana garşy duruň; Ulanmak aňsat we uly iş ýüki bilen
3. Maşyn, metallurgiýa, gurluşyk, ýük daşamak, köpri taslamasy, gimnaziýa, nebit ýatagy, balykçylyk, buraw, kolliýa we portlar we ş.m.
4.Biziň kompaniýamyz milli standarty redaktirledi we taýýarlady. Öndürilen diapazon bilen gysylan sim ýüpi 6mm-190mm. 5. Şeýle hem, müşderileriň talaplaryna laýyklykda ýörite basylan slingi ýasap bileris.
Spesifikasiýa Aşakdaky ýaly çyzgylara serediň: Hemme spesifikasiýa adaty - elýeterli, çydamlylygy has berk, bahasy şonça-da ýokary .Saýlaw elmydama ätiýaçda mugt!

Sim ýüpleriniň diametri

Sim ýüpüniň diametri, ähli eşikleri öz içine alýan tegelegiň diametri. Sim ýüpüni ölçäniňizde, täjiň daşky çäklerinden iň iki aralygy iki aralyk çyzykdan almak möhümdir. Jülgeleriň üstünden geçirilen ölçeg, pes okalmagyna sebäp bolar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler